post

شخصیت حیوان خانگی

بر اساس تحقیقی از ریچارد وایزمن،افراد معمولا شخصیت حیوان خانگی شان را بازتابی از شخصیت خود می دانند. بنابراین اکثر مواقع،راهی سریع جهت پی بردن به شخصیت افراد این است که از آن ها بخواهید خلق و خوی حیوانشان را توصیف کنند. شما می توانید فردی آزادی خواه را از فردی محافظه کار،بر اساس گونه سگی که دارند،تشخیص دهید.

ما دریافتیم که اشخاص به دنبال سگ هایی هستند که با ارزش های اخلاقی شان سازگار باشند.آزادی خواه ها،خواهان سگ های آرام هستند(برای مثال سگ هایی که با بنیان مراقبت سازگارند) و صاحبشان را به درستی درک می کنند.اما از طرف دیگر،اشخاص محافظه کار سگ های وفادار(وفاداری) و مطیع(تسلط) می خواهند.