post

ارائه شماره ثبتی معتبر بین المللی به سگ های دارای استاندارد

ثبت سگ ها با ارائه برگه کلاب برای سگ های Emport و ارائه ی شجره نامه به سگ هایی که نسل های مولد آن ها در IKC ثبت  شده اند انجام می پذیرد .

سگ های ثبت شده در  IKC  تا کنون نزدیک به ۲۰۰۰ ثبت می باشد که این سگ ها امتیاز شرکت در مسابقات را دارند .

( تمامی نژاد های ثبت شده در FCI )

مشخصات مورد نیاز جهت ثبت سگ ، که باید به شکل لاتین وارد شوند :

نژاد :                      Breed
رنگ :                     Color
تاریخ تولد :             Date Of Birth
مشخصات مادر :      Father Desc

مشخصات پدر         Mother Desc
 شماره میکروچیپ :Microchip No
پرورش دهنده :       Breeder

تعداد توله های نر و ماده :      Number of Puppy
نام  و نام خانوادگی مالک :    Owner
شماره تلفن همراه :              Mobile No

شماره تلفن ثابت :                Tel No
 آدرس :                               Address
کدپستی :                           PostalCode