– ثبت سگهای ژرمن خالص و اصیل کشور بهمراه صدور گواهی و شجره نامه جهت جلوگیری از تولید سگهای نامرغوب که در نهایت منجر به حضور سگهای ولگرد و انتشار بیماری توسط آنها می شود .
– ترویج استفاده از سگهای کارو کمک گرفتن از آنها برای انجام امور مختلف .
– برگزاری مسابقات جهت بهبود کیفیت سگهای کار موجود در کشور .
– آموزش نیروی انسانی و کمک به ارگانهای ذیربط جهت استفاده و کارایی بهتر این حیوان.
– جلوگیری از دو رگه سازی (هیبرید ) سگها که معمولاً با بروز بیماریهای ژنتیک و گاهاً رفتاری همراه است .
– برگزاری کلاس های داوری و مربیگری با همکاری داوران و مربیان بین المللی.
– هماهنگی و همکاری با مراکز دامپزشکی و پرورش سگ در کشور.
– مشاوره و راهنمایی جهت اخذ پروانه پرورش و تربیت سگ از ارگانهای مربوط.
– پیگیری جهت تعیین سگهای منتخب داخلی و شرکت آنها در مسابقات بین المللی.
– پیوستن به سازمان Working Dog وانجام امور طبق ضوابط فدراسیون مذکور.